Fzypay - Genel Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FZYPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (bundan sonra “Kuruluş” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede işlenmektedir.

1-) KiŞiSEL VERiLERiN İŞLENMESi VE İŞLEME AMAÇLARI:

  Kişisel verileriniz;

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Kuruluş yetki ve temsil süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

 • Maddede hangi amaçlarla işlendiği belirtilen kişisel verilerinizden;
 • - Sağlık verileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri açık rıza alınması,
 • - Diğer kişisel verileriniz ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak. elden teslim, fiziksel ortamda / elektronik ortamda ilgili formun doldurulması, işlem sırasında alınan fiziki bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi, işlem sırasında alınan görüntülerin sisteme girilmesi veya taranması ve ilgili formun oluşturulması aracılığıyla manuel ve otomatik olarak işlenmektedir.

3-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

  Kişisel verileriniz;

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kuruluş yetki ve temsil süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

amaçlarıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve talep olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

 • Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.

5-) VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI:

 • Kuruluş, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak korumaktadır.
 • Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
 • Kanun kapsamındaki taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak FZYPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.’ye yazılı olarak posta aracılığıyla veya kvkk@fzypay.com adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

FZYPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş
Kızılırmak Mh. 1443 Cd. 1071 Usta Plaza No:25 B/111 Çankaya / Ankara